Zdanění příjmů z obchodování na burze v ČR – fyzické osoby nepodnikající – 1/4

Tax_1Zdanění příjmů vyplývajících z držby nebo prodeje cenných papírů (dále jen "CP") fyzickou osobou (dále jen „FO“) a z obchodování na burze se realizuje v závislosti na tom, zda poplatník pořídí cenné papíry jako fyzická osoba - nepodnikatel - nebo fyzická osoba - podnikatel. Další vliv na zdanění může mít i skutečnost, zda podnikatel vede daňovou evidenci nebo účetnictví.

Obecně lze příjmy plynoucí z držby nebo prodeje CP dělit na dvě základní kategorie:

  1. Příjmy z titulu práva reprezentovaného cenným papírem (úrok, podíl na zisku / „dividenda“),

  1. Kapitálové zisky spočívající v rozdílu mezi prodejní a nákupní / pořizovací cenou.

Podívejme se nejprve na to, jak situace vypadá v případě fyzické osoby nepodnikající. V tomto článku se zaměříme na zdanění příjmů z tuzemska.

Rozeberme si nejdříve situaci nejjednodušší - cenné papíry nakoupí fyzická osoba (FO) – nepodnikatel a emitentem CP je český subjekt.

1. Příjmy z držby cenných papírů

FO – nepodnikatel může nakoupit nejrůznější cenné papíry. Akcie, podílové listy, dluhopisy s kupónem, dluhopisy diskontované, směnky apod.

Příjmy, které plynou FO - nepodnikateli - z držby cenných papírů, jsou uvedeny v § 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) jako Příjmy z kapitálového majetku. Tyto příjmy jsou zařazovány do tzv. samostatného základu daně dle § 36 ZDP. Tyto příjmy (především ve formě úroku či podílu na zisku / dividendy) jsou obvykle zdaňovány u zdroje. To má v praxi za následek, že poplatníkovi je vyplacen už netto příjem po odečtení srážkové daně, která v současnosti činí 15%. V případě tuzemských cenných papírů emitovaných v posledních letech je tak srážka provedena vždy. Abstrahujeme od případu tzv. „korunových“ dluhopisů.

2. Kapitálové zisky (příjem z obchodování v ČR)

Kapitálové zisky FO - nepodnikatele jsou řešeny v rámci § 10 ZDP - Ostatní příjmy. Podle ustanovení § 10 poplatník přiznává příjmy z prodeje CP snížené o přímo související výdaje. Přímo souvisejícím výdajem se rozumí kupní cena příslušných CP a poplatky hrazené zprostředkovateli obchodu (provize při nákupu a prodeji). FO - nepodnikatel tak platí daň pouze z realizovaného zisku (rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou). Naopak nerealizovaný zisk FO – nepodnikatele (např. nárůst hodnoty akcií) není předmětem daně.

V případě, že doba mezi pořízením a prodejem cenných papírů je delší než 3 roky, je příjem z prodeje od daně osvobozen podle ustanovení §4(1) w) ZDP, hovoříme v tomto případě o splnění tzv. časového testu.

Při obchodování na burze se můžeme setkat i s následujícím problémem – cenný papír (emisi) jednoho emitenta jsme v průběhu několika let nakupovali v několika tranších a také cenné papíry postupně prodávali. Pro případné osvobození – splnění časové testu je tak nutné použít metodu FIFO (first in first out) – první nakoupený cenný papír jsme jako první prodávali. Použitím jiného postupu LIFO (last in first out) riskujeme konflikt s finančním úřadem při případné kontrole.

Pro portál TradeandFinance.eu zpracoval tým společnosti Schaffer & Partner

Následující článek: Zdanění příjmů z obchodování na burze v zahraničí – fyzické osoby nepodnikající – 2/4

Diskuse k článku ZDE

Mohlo by Vás také zajímat

Možná jste o nich již slyšeli. A o kom? No přece o svěřenských fondech. ...

A obiloviny stále rostou...! Ti, kdo obchodují komoditní spready podle Romaniny metody, jsou již ...

Rádi byste svým blízkým dali neobvyklý vánoční dárek? Nebo byste rádi dostali dárek v podobě ...

Pokud sledujete naše pravidelné analýzy komoditních spreadů, jistě jste zaregistrovali, jak se potvrdilo naše ...