Zdanění příjmů z obchodování na burze v ČR – fyzické osoby nepodnikající – 1/4

Tax_1Zdanění příjmů vyplývajících z držby nebo prodeje cenných papírů (dále jen "CP") fyzickou osobou (dále jen „FO“) a z obchodování na burze se realizuje v závislosti na tom, zda poplatník pořídí cenné papíry jako fyzická osoba - nepodnikatel - nebo fyzická osoba - podnikatel. Další vliv na zdanění může mít i skutečnost, zda podnikatel vede daňovou evidenci nebo účetnictví.

Obecně lze příjmy plynoucí z držby nebo prodeje CP dělit na dvě základní kategorie:

  1. Příjmy z titulu práva reprezentovaného cenným papírem (úrok, podíl na zisku / „dividenda“),

  1. Kapitálové zisky spočívající v rozdílu mezi prodejní a nákupní / pořizovací cenou.

Podívejme se nejprve na to, jak situace vypadá v případě fyzické osoby nepodnikající. V tomto článku se zaměříme na zdanění příjmů z tuzemska.

Rozeberme si nejdříve situaci nejjednodušší - cenné papíry nakoupí fyzická osoba (FO) – nepodnikatel a emitentem CP je český subjekt.

1. Příjmy z držby cenných papírů

FO – nepodnikatel může nakoupit nejrůznější cenné papíry. Akcie, podílové listy, dluhopisy s kupónem, dluhopisy diskontované, směnky apod.

Příjmy, které plynou FO - nepodnikateli - z držby cenných papírů, jsou uvedeny v § 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) jako Příjmy z kapitálového majetku. Tyto příjmy jsou zařazovány do tzv. samostatného základu daně dle § 36 ZDP. Tyto příjmy (především ve formě úroku či podílu na zisku / dividendy) jsou obvykle zdaňovány u zdroje. To má v praxi za následek, že poplatníkovi je vyplacen už netto příjem po odečtení srážkové daně, která v současnosti činí 15%. V případě tuzemských cenných papírů emitovaných v posledních letech je tak srážka provedena vždy. Abstrahujeme od případu tzv. „korunových“ dluhopisů.

2. Kapitálové zisky (příjem z obchodování v ČR)

Kapitálové zisky FO - nepodnikatele jsou řešeny v rámci § 10 ZDP - Ostatní příjmy. Podle ustanovení § 10 poplatník přiznává příjmy z prodeje CP snížené o přímo související výdaje. Přímo souvisejícím výdajem se rozumí kupní cena příslušných CP a poplatky hrazené zprostředkovateli obchodu (provize při nákupu a prodeji). FO - nepodnikatel tak platí daň pouze z realizovaného zisku (rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou). Naopak nerealizovaný zisk FO – nepodnikatele (např. nárůst hodnoty akcií) není předmětem daně.

V případě, že doba mezi pořízením a prodejem cenných papírů je delší než 3 roky, je příjem z prodeje od daně osvobozen podle ustanovení §4(1) w) ZDP, hovoříme v tomto případě o splnění tzv. časového testu.

Při obchodování na burze se můžeme setkat i s následujícím problémem – cenný papír (emisi) jednoho emitenta jsme v průběhu několika let nakupovali v několika tranších a také cenné papíry postupně prodávali. Pro případné osvobození – splnění časové testu je tak nutné použít metodu FIFO (first in first out) – první nakoupený cenný papír jsme jako první prodávali. Použitím jiného postupu LIFO (last in first out) riskujeme konflikt s finančním úřadem při případné kontrole.

Pro portál TradeandFinance.eu zpracoval tým společnosti Schaffer & Partner

Následující článek: Zdanění příjmů z obchodování na burze v zahraničí – fyzické osoby nepodnikající – 2/4

Diskuse k článku ZDE

Mohlo by Vás také zajímat

Ve třetí části článku o zdanění příjmů z obchodování na burze pro fyzické osoby ...

Je lepší obchodovat na burze jako fyzická osoba, OSVČ, právnická osoba nebo trust? Jak ...

Rádi byste svým blízkým dali neobvyklý vánoční dárek? Nebo byste rádi dostali dárek v podobě ...

Možná jste o nich již slyšeli. A o kom? No přece o svěřenských fondech. ...