Všeobecné soutěžní podmínky

VŠEOBECNÉ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

I.Úvodní ustanovení

1.1 Předmětem těchto Všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat soutěže pořádané společností TradeandFinance.eu,  s.r.o., Politických vězňů 911/8, 110 00 Praha 1, IČO: 28587511, DIČ: CZ 28587511. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 217012.

1.2 Vztahy pořadatele a soutěžících se řídí těmito Soutěžními podmínkami, není-li stanoveno jinak nebo není-li v oznámení o změně podmínek soutěže umístěné na stránkách v doméně tradeandfinance.eu.

II. Základní vymezení použitých pojmů

2.1 Pořadatel soutěže (dále jen „pořadatel“) je společnost TradeandFinance.eu,  s.r.o., Politických vězňů 911/8, 110 00 Praha 1, IČO: 28587511, DIČ: CZ 28587511. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 217012.

2.2 Soutěžící je uživatel, který se po zadání svého jména, telefonu a e-mailové adresy na stránkách v doméně tradeandfinance.eu účastní soutěže vyhlášené pořadatelem a souhlasí se Soutěžními podmínkami.

2.3 Za vyhlášení soutěže je považováno oznámení o konání soutěže, uveřejněné pořadatelem na stránkách v doméně tradeandfinance.eu, řídící se dle těchto Soutěžních podmínek.

2.4 Konkrétní specifikace výherce a výherního pořadí je vždy uvedena v zadání příslušné soutěže. Veškerou odpovědnost za vyhlášené soutěže, jejich pořádání a jejich soulad s právními předpisy nese pořadatel, který rovněž odpovídá za výhry v soutěži.

III.Typy soutěží a jejich pravidla

3.1 Soutěžící se zapojí do soutěže splněním podmínek soutěže nutných k zapojení do soutěže.

3.2 Pořadatel vyhlašuje soutěž formou veřejného příslibu v souladu s § 850 a nás. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.3 Pořadatel vyhlašuje soutěž formou veřejného příslibu, jejíž podmínky vyhodnocení budou probíhat způsobem popsaným v bodu 3.4

3.4 Výhercem soutěže se stává soutěžící, který řádně splnil podmínky soutěže uveřejněné na stránkách v doméně tradeandfinance.eu. Pořadatel ve vyhlášení soutěže uveřejněné na stránkách v doméně tradeandfinance.eu vždy uvede, pro kolik výherců je soutěž uspořádána.

 

IV.Obecná pravidla

4.1 Soutěže zveřejněné na stránkách v doméně  tradeandfinance.eu se mohou účastnit všichni uživatelé stránek v doméně tradeandfinance.eu, kteří se zaregistrovali formou zadání svého jména, telefonu a e-mailové adresy a kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.

4.2 Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.

4.3 Soutěž uveřejněná na stránkách v doméně  tradeandfinance.eu má ve chvíli svého zveřejnění stanovenou dobu trvání, a to k určitému datu, dále je stanoven popis soutěže, kdo je pořadatelem a o jaké ceny se hraje.

4.4 Soutěž je považována za zahájenou jejím vyhlášením na stránkách v doméně tradeandfinance.eu.

 

V. Účast v soutěžích

5.1 Soutěžící se do soutěže zapojí splněním podmínek soutěže stanovených v bodu 4.1 Soutěžních podmínek a tím se stává aktivním soutěžícím.

5.2 Výběr výherce proběhne vždy do 14 dnů od data ukončení soutěže a všichni výherci budou informováni na e-mail uvedený v jejich registračních údajích.

5.3 Pokud některý z výherců nepotvrdí svou výhru odpovědí na e-mail s oznámením o výhře do deseti dnů, ztrácí nárok na výhru. Tato výhra propadá ve prospěch pořadatele, který ji může dle daných okolností postoupit dalšímu spravedlivě vybranému soutěžícímu v souladu se Soutěžními podmínkami, který se dostal do výběru.

5.4 Výhra je předána pořadatelem soutěže nejpozději do 30 dnů od určení výherce, a to buď osobně nebo zasláním poštou (prostřednictvím České pošty a.s., případně jinou zásilkovou službou) na kontaktní adresu, kterou uvede výherce při komunikaci o sdělení výhry pořadatelem. Pokud to umožňuje charakter výhry, může být výhra rovněž zaslána prostřednictvím e-mailu (např. kódy či hesla). Tím je splněna povinnost předání výhry výherci.

5.5 Výhry jsou zasílány pouze na území České republiky a Slovenské republiky, přičemž u některých výher může být výherci účtováno poštovné formou dobírky. V případě, že se výhra vrátí odesílateli z důvodu nevyzvednutí výhercem, propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

5.6 Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu výhry od okamžiku jeho předání, s čímž je soutěžící srozuměn.

5.7 Výhru nelze vymáhat soudní cestou.

5.8 V případě, že předmětem výhry bude cena, jež má osobní povahu, např. účast v kurzu, vstupenky, kupóny na jméno výherce apod., není možno výhru ze strany výherce předat či „převést“ na třetí osobu. Čerpání výhry v tomto případě je možné jen výhercem, s čímž soutěžící vyslovuje svůj souhlas.

VI. Práva a povinnosti soutěžícího a pořadatele

6.1 Soutěžící prohlašuje, že se účastní soutěže dobrovolně a že souhlasí s pravidly a Soutěžními podmínkami.

6.2 Soutěžící je povinen uvést pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje pro zaslání výhry.

6.3 Soutěžící se zavazuje v případě výhry reagovat na výzvu pořadatele do 10 dnů; v opačném případě nárok na výhru zaniká.

6.4 Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil pořadateli a dalším soutěžícím jakoukoliv újmu.

6.5 Soutěžící tímto uděluje souhlas se zasíláním info e-mailů, a to např. o nových soutěžích a výhrách, reklamních sděleních apod. od pořadatele soutěže.

6.6 Soutěžící bere na vědomí, že každý uživatel stránek v doméně tradeandfinance.eu může být v jeden okamžik zaregistrován pouze jednou a nesmí tak soutěžit pod více „falešnými“ účty. V případě zjištění duplicitní registrace jednoho uživatele nebo uvedení nepravdivých údajů, vyhrazuje si pořadatel právo na neposkytnutí výhry takovémuto uživateli a na smazání jeho účtu bez předchozího upozornění.

VII. Pořadatel

7.1 je povinen informovat výherce o tom, že se stal výhercem, a to prostřednictvím e-mailu soutěžícího uvedeného při registraci. Tato povinnost je rovněž splněna oznámením výherce zveřejněním na příslušné stránce soutěže na stránkách v doméně accordinternational.eu.

7.2 si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodu, a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V tomto případě nemá soutěžící nárok na jakékoliv odškodnění či vypořádání.

7.3 nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání provozovatele; V tomto případě nemá soutěžící nárok na jakékoliv odškodnění či vypořádání.

7.4 nenese žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé v souvislosti s čerpáním výhry či s používáním obsahu na stránkách v doméně accordinternational.eu.

 

VIII.Ochrana osobních údajů

8.1 Veškerá data získaná od soutěžícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2 Pořadatel se zavazuje, že osobní údaje uvedené v bodě 7.1 tohoto článku nebudou předávány bez souhlasu žádné třetí osobě a v této souvislosti pořadatel ani provozovatel neodpovídá za případné zneužití osobních údajů soutěžícího v důsledku protiprávního jednání třetí strany.

8.3 Soutěžící tímto vyjadřuje svůj výslovný souhlas s tím, aby jeho osobní údaje předané pořadateli byly v plném rozsahu zpracovány za účelem vyhodnocení soutěže a za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to písemně.

 

IX.Závěrečná ustanovení

9.1 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv změnit či doplnit obsah těchto Soutěžních podmínek. Za těchto okolností pořadatel oznámí změny upozorněním na stránkách v doméně tradeandfinance.eu.

9.2 Tyto Soutěžní podmínky nabývají platnost a jsou účinné ode dne 11.08.2015.

9.3 Veškeré právní vztahy mezi pořadatelem a soutěžícím vztahující se k soutěžím se řídí právním řádem České republiky. Případné spory týkající se soutěže bude rozhodovat příslušný soud České republiky určený podle procesních předpisů České republiky.

 

V Praze dne 11.08.2015

 

Pořadatel soutěže